אתם כאן: עמוד הבית מאמרים מצוקת האשראי לעסקים קטנים נמשכת

מצוקת האשראי לעסקים קטנים נמשכת

מצוקת האשראי לעסקים קטנים בישראל, נמשכת - זו עובדה!

מצוקת אשראי - עסקים קטניםיש שיכנו אותה כמחנק אשראי ויש שיצביעו על המשבר הכלכלי העולמי כאחראי. בכל מקרה, התוצאה זהה - עסקים קטנים ובינוניים בישראל מתקשים ביותר לגייס אשראי ובכך המגזר שמהווה את מנוע הצמיחה של הכלכלה הישראלית הולך ודועך.

מצוקת האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי

מצוקת האשראי לעסקים בישראל, מתבססת על נתוני ומדדים כלכליים ברורים והנה כמה מהם:

  1. קושי בשמירת אשראי - 51% מבעלי העסקים מדווחים על קושי בשימור מסגרת האשראי הקיימת (לעומת 38% בעבר).
  2. קושי בקבלת אשראי חדש - 48% מבעלי העסקים, מדווחים על קושי בקבלת אשראי חדש (לעומת 40% בעבר).
  3. עלויות מימון ראליות בקווי אשראי - 34% מבעלי העסקים, דיווח על עליה בעלויות מימון ראליות של קווי האשראי הקיימים שלהם (לעומת 9% בלבד שדיווח על ירידה בעלויות המימון).

השפעת מצוקת אשראי זו, מובהרת במחקר בשם "מצוקת האשראי של המפעלים הקטנים והבינוניים" שפורסם "... לבקשת ועדת הכלכלה לקראת דיון ב-21 בדצמבר 2011 בנושא מצוקת האשראי של המפעלים הקטנים והבינוניים. במסמך מובא ניתוח של זמינות האשראי למגזר העסקים הקטנים והבינוניים, השפעת זמינות האשראי על חלקו של המגזר בתוצר ובייצוא ופעילות שלוש קרנות האשראי בערבות מדינה". (מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל 20.12.2011). מחקר זה התבסס, בין היתר על נתונים שפורסמו בסקר צפיות של התאחדות התעשיינים לרבעון האחרון של שנת 2011.

מצוקת אשראי עסקים קטנים ובינוניים

בפרט, מדגיש מחקרה של ממ"מ כי "... הנתונים מלמדים כי יתרת האשראי למגזר העסקי בשנת 2010 היתה כ-425 מיליארד ש"ח, ומתוך זה כ-59.3 מיליארד ש"ח לעסקים קטנים וכ-101.6 מיליארד ש"ח לעסקים בינוניים – ובסך הכול כ-161מיליארד ש"ח לעסקים קטנים ובינוניים, שהיו 37.8% מהאשראי הבנקאי העסקי ... יתרת האשראי לשש קבוצות העסקים היתה בסוף שנת 2010 כ-105 מיליארד ש"ח – פי 1.8 מיתרת האשראי הבנקאי לעסקים קטנים, שהיתה 59.3 מיליארד ש"ח. נתונים אלו מעידים על רמה גבוהה של ריכוזיות האשראי הבנקאי – חלק ניכר מהאשראי מגיע למספר קטן של לווים".

בפרט, עולה כי מדדי ג'יני (עליה ל-0.902 בשנת 2010 לעומת 0.897 ב-2008) ומדד רפינדל לריכוזיות האשראי העסקי (עליה ל-0.181 בשנת 2010 לעומת 0.174 בשנת 2008) מלמדים על "... גידול באי-שוויון בהתחלקות סך האשראי הבנקאי לציבור".

יוזכר, כי באתר המרכז לעסקים קטנים ובינוניים כבר התריעו בעבר על מצוקת האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ועל השפעתה על כלכלת ישראל ועתיד מגזר זה. העובדה כי מצוקת האשראי רק הולכת ומחריפה, הופכת למחדל גדול עוד יותר ונוכח העובדה כי קיים ביקוש שיא לקרן לסיוע לעסקים בשנת 2011 ולמרות זאת לא פועלת הממשלה בנידון ולפיכך מעל חצי מהעסקים בישראל מתקשים לגייס אשראי.

קרנות סיוע ממשלתיות

מדינת ישראל, מפעילה מזה שנים תוכניות סיוע לעסקים - קטנים ובינוניים וכאמור התקיים להן ביקוש שיא בשנת 2011.

כאשר, עיקר פעילות הממשלה הנה באמצעות קרנות בערבות מדינה ובפרט "... שלוש קרנות: קרן אשראי לעסקים קטנים; קרן אשראי לעסקים בינוניים; קרן אשראי ליצואנים. קרנות אלו נותנות אשראי לעסקים בכל הענפים, ולא רק בענף התעשייה. האשראי ניתן על-ידי בנקים אשר נבחרו בהליך מכרזי, והמדינה משתתפת בסיכון. המכרז נעשה על מינוף הקרן ביחס לבטוחה של הממשלה. באופן כזה הבטוחה של המדינה מביאה ליצירת קרנות בהיקף גדול יותר (מכפיל)".

אך, האם סיוע זה מספק? התשובה על פי מחקרי ממ"מ והתאחדות התעשיינים - שלילית!

כאמור ועל פי נתוני החשב הכללי במשרד האוצר, "... עד כה אושרו הלוואות בסכום של כ-- מיליארד ש"ח, ומתוכן העמידו הבנקים אשראי בסך 3.5 מיליארד ש"ח. שיעור הבקשות המאושרות היה כ-50% (שיעור הבקשות שאושרו גדול יותר אם מביאים בחשבון בקשות שהמבקשים הסירו – בקרן עסקים קטנים כ- 54% ובקרן עסקים בינוניים כ-60%)". ואכן, מבחינה מעמיקה יותר של הנתונים עולה כי "האשראי בשלוש הקרנות מסתכם כאמור בכ-3.5 מיליארד ש"ח – סכום קטן ביחס ליתרת האשראי העסקי הבנקאי למגזר העסקים הקטנים והבינוניים, שהיה 165 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2010 . נתוני יתרות האשראי הבנקאי לפי מגזר מאפשרים לאמוד את גודל הקרנות ביחס ליתרות האשראי בכל מגזר: גודל הקרן לעסקים קטנים היא כ-1.2 מיליארד ש"ח (כ-2.1% מיתרת האשראי הבנקאי לעסקים קטנים, שמסתכמת בכ 59- מיליארד ש"ח); קרן עסקים בינוניים וקרן יצואנים מסתכמות בכ 2.3- מיליארד ש"ח (כ-2.2% מיתרת האשראי הבנקאי לעסקים בינוניים, שמסתכמת בכ-102 מיליארד ש"ח) ... כמו כן, מהנתונים עולה כי עד כה ניתנו הלוואות לכ 150- יצואנים בלבד".

זאת, למרות שנתוני סקר התאחדות התעשיינים מדווחים כי "... 48% מהמפעלים דיווחו כי הם זקוקים לאשראי נוסף" ומשום שבפועל "... נוצר מצב שבו הכלי שאמור לסייע לעסקים הקטנים אינו נגיש במידה הראויה ... מבין מאות אלפי עסקים קטנים רק כ-22 אלף ניגשו לקרנות מאז הקמתן, ורק מחצית מהם הגיעו לשלב ההגשה הסופית של הבקשה. מתוכם זכו כ-49% בערבות הנכספת. מבין העסקים הבינוניים שהגיעו לשלב המועמדות זכו להלוואה כ-60%" (דה-מרקר, 5.2.2012).

איתור מימון חוץ בנקאי

מצוקת האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מאלצת מגזר זה לבחון חלופות בצורת איתור מימון חוץ בנקאי ולא רק בצורה של קרנות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה ממשלתיות (שכאמור, אינן מצליחות לספק את הדרישה).

יתר על כן, בחינת הנתונים מראה שמעט מתחת ל-50% מהעסקים שהגישו בקשות לקרנות סיוע בערבות מדינה זכו לאישור הסופי וקבלת הערבות בפועל. לנתון זה מספר סיבות - אולם המרכזית שבהן הנה העובדה שתהליך הגשת הבקשה, ניסוח התוכנית העסקית הנו מורכב למדי ומרבית בעלי העסקים המטפלים בו עצמאית - נכשלים. לפיכך, הסתמכות על בעלי מקצוע בתחום שרותי ניהול כספים ובפרט כאלו המתמחים בהגשה וליווי הבקשות עד לאישורן לקרנות דוגמאת קרן תבור ובפרט קרן לעסקים קטנים, הופכים כל סיוע חיוני שוויתור עליו מקטין את סיכויי קבלת ההלוואה לנמוכים ביותר!

עם זאת, על בעל העסק הקטן והבינוני ונוכח מצוקת האשראי במשק - גם במגזר הבנקאי וגם במגזר הממשלתי - לשכור שרותי גיוס כספים לעסקים מקצועי ואף לבחון חלופות בדמות קרן פרטית המעניקה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בסכום של עד 200,000 ש"ח בתנאים דומים לאלו של קרנות הסיוע הממשלתיות אך בתנאי סף נוחים וגמישות מנהלית גדולה הרבה יותר.

לסיכום, יפעל בחוכמה בעל עסק קטן או בינוני, המתכנן הרחבת פעילות עתידית או נדרש לכיסוי חובות וגישור על פערי מימון - אם יקדים ויבחן את מגוון כלי האשראי העומדים לרשותו במשק הישראלי הריכוזי וזאת בהתאם לתחזית הקודרת של צמצום הולך וגובר של משאבים אלו.